Vaša debnička je prázdna.

Obchodné podmienky

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci je spoločnosť DEBNIĆKÁRI, s.r.o so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava. IČO: 475 787 85 , DIČ: 2024018557, IČ DPH: SK2024018557 ktorá prevádzkuje stránku www.debnickari.sk.

1.1 Kupujúci vykonaním rezervácie debničky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) pre dodanie tovaru predávajúcim rezervovaným cez internet, telefonicky alebo inou formou. 

1.2 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. 

1.3 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou kúpnou zmluvou je rezervácia. Rozmery, váha, objem a ostatné údaje uvedené na webových stránkach predávajúceho sú údaje poskytnuté predávajúcím www.debnickari.sk. Tieto údaje sú informačné pre zákaznika. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky. 

Čl. 3 

Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia sú priestory, kde predávajúci odovzdá tovar priamo kupujúcemu. 

Čl. 4 

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy 

4.1 Podmienkou platnosti elektronickej rezervácie je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „rezervácia“. Pri rezervácii debničky vyplní kupujúci rezervačný formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho. Formulár obsahuje najmä informácie o: 

- type debničky, 

- spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru, 

- informácie : meno, priezvisko, bytlisko, kontakt 

4.2 Pred rezerváciou debničky má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré cez rezerváciu vložil. Rezerváciu uskutoční kupujúci stlačením tlačidla „Potvrdiť/ submit“. Údaje uvedené v rezervácii sú považované za správne. 

4.3 Uskutočnením rezervácie uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníku a ustanoveniami Obchodného zákonníku v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. 

Odoslaním elektronickej rezervácie kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania rezervácie, rovnako, že i v deň odoslania rezervácie akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov. 

Čl. 5 

Cena a platba 

6.1 Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov. Ceny sú následne prepočítané na váhu množstva ktoré je doručené.

6.2 Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v stanovenom termíne. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať pred zaplatením faktúry avšak je povinný uhradiť faktúru pred dňom splatnosti faktúry tj 3 pracovné dni.. 

6.3 K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim. V prípade ak predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru kupujúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti ... atď.) 

6.4 Kupujúci si pri rezervácii má možnosť zvoliť možnosť dodania tovaru v papierovej taške (cena za ks je 0,5 EUR), ktorá je doporučovaná ak si kupúci chce službu vyskúšať.Klient si môže zvoliť rezerváciu v debničke. Kupujúci platí zálohu za debničku 10 EUR ktorá je vratná 

do 3 objednaní. Pri tretej rezervácii prechádza vlastnícke právo debničky na kupujúceho v dôsledku opotrebenia a záloha je ponechaná predávajucemu. 

Čl. 6 

Výdajný čas a miesto 

Dopravné podmienky 

6.1 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho. Výdajným časom debničiek je predom určený jeden deň v týždni o ktorom je kupujúci informovaný. 

Vybraný tovar po dohode s predávajúcim možno doručiť na adresu určenú kupujúcim za podmienok ustanovujúcich danými obchodnými podmienkami: 

6.2 Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Prebratím tovaru kupujúcim, kupujúci potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené a na neškoršie reklamácie nebude braný zreteľ. 

6.3 V prípade ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený si zariadiť vydvihnutie debničky v inom čase. Avšak predávajúci už nezodpovedá za kvalitu tovaru alebo iné škody na tovare, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedoručenia v stanovenom čase podľa kúpnej zmluvy. 

6.4 Osobný odber tovaru priamo na adrese predávajúceho je možný iba po predchádzajúcom dohovore. 

Čl. 7 

Záruka, odstúpenie od zmluvy a reklamácie

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka). 

7.2 Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.V zmysle zákona je platná iba písomná reklamácia. 

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 10% rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom. Pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu. 

7.3 Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním. 

7.4 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky) kedykoľvek pred dodaním tovaru, avšak musí informovať emailom Predávajúceho aspoň 24 hodín pred doručením objednávky. Pokiaľ Kupujúci neinformuje Predávajúceho, tak nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy (objednávky).

7.5 V prípade reklámacie Kupujúci môže uplatniť svoj nárok iba písomnou reklamáciou (písomnou sa rozumie aj vo forme emailu) na adresu debnickari@debnickari.sk . V prípade reklámacie môže kupujúci kontaktovať predávajúceho aj telefonicky a to na tel.čísle 0948 505 475, avšak pokiaľ chce podať riadne reklamáciu, músi tak spraviť písomne. Iná reklamácia nie je akceptovaná.

Čl. 8 

Ochrana osobných údajov 

8.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

8.2 Predávajúci sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje získané od kupujúceho tretím osobám, a že tieto budú slúžiť iba ako dôverné pre internú potrebu predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10.2 Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň uskutočnenia rezervácie a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

10.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

V Bratislave dňa 01.02.2013